Szanowni Państwo!

Przedstawiam główne założenia mojego programu wyborczego. Programu, który wywodzi się z obserwacji kryzysu jaki mamy do czynienia w Gminie Mosina.

Przyczynami tego kryzysu wywodzą się z następujących problemów:

 • Brak strategii rozwojowej Gminy powodująca impas w określeniu kluczowych kierunków rozwojowych w Gminie
 • Niewystarczające środki finansowe względem potrzeb inwestycyjnych Gminy, wynikające głównie z braku obszarów inwestycyjnych na terenie Gminy
 • Nierozwiązany od wielu lat problem tzw. „braku wody na zawarciu”, sprowadzającym się do niedostatecznie rozwiniętej sieci wodociągowej w prawobrzeżnej części Gminy, który powoduje jej zastój rozwojowy
 • Niedostateczne wykorzystanie walorów turystycznych Gminy
 • Nieodpowiednie wykorzystanie trendów suburbanizacyjnych powodujących przenoszenie się mieszkańców z Poznania na tereny podmiejskie
 • Nieodpowiednia polityka względem strategicznych partnerów Gminy
 • Marnotrawstwo środków publicznych. Przykłady z ostatnich lat – zakup niewykorzystywanych autobusów, obciążenie budżetu związane z likwidacją „spółki basenowej”, nierentowne spółki PUK i ZUK, koszty związane z utrzymaniem atrakcji turystycznych – wieża widokowa (koszty rozbiórki), utrzymanie kolejki wąskotorowej

Problemy te sprowadzają się z jednej strony do niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych a z drugiej do braku koncepcji na zwiększenie dochodów Gminy. Nakładają się na to błędy w polityce dotyczącej partnerów strategicznych Gminy. W wyniku mamy powszechne niezadowolenie mieszkańców z warunków życiowych, a w szczególności związanych z:

 • złym stanem dróg w Gminie,
 • niedostatecznymi inwestycjami drogowymi na terenie Gminy,
 • funkcjonowaniu komunikacji publicznej,
 • nierozwiązanymi problemami „korków” w szczytowych godzinach w Mosinie,
 • problemami związanymi z dojazdem do Poznania.

Niedoinwestowanie i brak wystarczającego zaangażowania włodarzy Gminy w rozwiązywanie problemów mieszkańców skutkuje  coraz większą ich frustracją widoczną w szczególności w obszarach wiejskich.

Program wyborczy musi się zatem skupić na odważnym podejściu do rozwiązania aktualnych problemów Gminy.

Program wyborczy:

 1. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Mosina w ramach szerokich konsultacji społecznych z reprezentantami wszystkich grup mieszkańców Gminy
 2. Zwiększenie dochodów Gminy oraz ich źródeł:
  • Utworzenie nowych obszarów inwestycyjnych na terenie Gminy, w szczególności rozważenie terenów znajdujących się w pobliżu drogi ekspresowej S5,
  • Przyciągnięcie inwestorów sektora turystyczno-rozrywkowego, których inwestycje będą wzbogacały oraz współgrały z aktualnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi i turystycznymi Gminy,
  • Utworzenie Mosińskiego Parku Technologicznego przyciągającego małych i średnich inwestorów z sektora nowych technologii
  • Wyznaczenie atrakcyjnych terenów mieszkaniowych pod kontrolowany przez Gminę rozwój budownictwa, których „uzbrojenie” nie będzie niewspółmiernie obciążał budżet Gminy
  • Odblokowanie potencjału rozwojowego prawobrzeżnej części Gminy (tzw. „zawarcia”) przez rozbudowę sieci wodociągowej we współpracy z AQUANET S.A.
 3. Infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna:
  • Wprowadzenie zrównoważonego programu budowy dróg publicznych, który będzie sprawiedliwie traktował wszystkie miejscowości
  • Opracowanie „rankingu dróg” – rejestru wspierającego decyzję dot. priorytetów budowy drogowych
  • Poprawa komunikacji publicznej w kierunku Poznania, współpraca z MPK w Poznaniu oraz KOMBUS w Kórniku w celu otwarcia nowych oraz skrócenia istniejących połączeń komunikacyjnych
  • Udrożnienie Mosiny przez wsparcie budowy alternatywnych połączeń drogowych omijających miasto
  • Wsparcie dla budowy mostu Czapury-Luboń, który pozwoli przejąć część ruchu przechodzącego przez Mosinę
  • Współpraca ze Starostwem Powiatowym oraz Województwem Wielkopolskim w celu poprowadzenia alternatywnych dróg dojazdowych do nowego mostu Czapury-Luboń
  • Koncepcja, projekt oraz rozbudowa infrastruktury rowerowej
   • ścieżki pieszo-rowerowe łączące okoliczne miejscowości z Mosiną
   • budowa Mosińskiego ringu rowerowego
   • budowa rowerowego połączenie Mosiny z Poznaniem
  • Działania mające na celu zaprojektowanie i realizację obwodnicy Mosiny
 4. Polityka społeczna, senioralna i prozdrowotna:
  • Rozbudowa sieci przedszkolnej w Gminie w tym przebudowa i rozbudowa przedszkola integracyjnego w Mosinie
  • Stworzenie własnych bądź wykorzystanie krajowych programów wsparcie psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci szczególnie w przedszkolach i szkołach podstawowych
  • Rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Opracowanie własnych bądź wykorzystanie programów senioralnych
  • Utworzenie Domu Integracji Międzypokoleniowej służącej do aktywizacji seniorów oraz integracji mieszkańców Gminy
  • Zwiększenie „budżetów obywatelskich” – sołeckich oraz osiedlowych
 5. Oświata:
  • Rozbudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w tym budowa boisk
  • Rozbudowa i tworzenie nowych oddziałów szkolnych w miarę rozwoju Gminy
  • Uwzględnienie w programie nauczania tradycji lokalnych i patriotycznych
 6. Aktywna Mosina:
  • Wykorzystanie świetlic wiejskich i osiedlowych jako centra lokalnej animacji
  • Wspieranie lokalnych imprez sportowo-turystycznych
  • Utworzenie centrum sportów rowerowych przy skateparku w Mosinie
 7. Cyfrowa Mosina:
  • Wprowadzenie programów zwiększających świadomość cyfrową mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i seniorów
  • Cyfryzacja spraw załatwianych w Urzędzie Miejskim w celu przyspieszenia obsługi mieszkańca bądź zmniejszenia kosztów działania Urzędu
 8. Lepszy Urząd:
  • Poprawa dostępności Urzędu dla mieszkańców z odleglejszych miejscowości („mobilny Urząd”)
  • Optymalizacja kosztowa Urzędu przez wprowadzenie Centrum Usług Wspólnych
 9. Ład przestrzenny:
  • Przebudowa mosińskiego rynku, na bardziej przyjazny mieszkańcom
  • Poprawa komunikacji w centrum Mosiny
 10. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe:
  • Poprawa przygotowania Gminy w celu ochrony ludności i mienia Gminnego w związku z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną
  • Doposażenie jednostek OSP oraz innych służb, w tym zakup niezbędnego sprzętu zwiększającego bezpieczeństwo ludności oraz zabezpieczenie mienia Gminy i mieszkańców

Wierzę, że powyższe propozycje przyniosą realne korzyści dla każdego mieszkańca i przyczynią się do poprawy jakości życia w Gminie Mosina.

Wspólnie możemy osiągnąć pozytywne zmiany!

Z poważaniem

Robert Borkiewicz
Kandydat na Burmistrza Gminy Mosina
oraz Radnego Rady Miejskiej z Okręgu nr 1
KW Prawo i Sprawiedliwość